Extra Hoëge Ônderscheidinge oétgereik
Extra Hoëge Ônderscheidinge oétgereik
Gepubliceerd op 04 fibberwari 2015

Tiédes ut Hofdiner woorte d'n hiër Hans van Dreumel, sikkertaris en d'n hiër Sander Driessen, veurzitter, gedekoreerd met de Extra Hoëge Ônderscheiding van ôs gezelschap. Heejônder kint geej laeze waorum dees twië hiëre door de Kwas veriërd woorte, met dank aan ôzze archivaris Gerard Driessen en Vors Kwastius.

Oétreiking Ekstra Hoëge Ônderscheiding aan d’n Hiér Hans van Dreumel, baeter bekind as Pum

Pum is beej ôs gezelschap gekômme in ut seizoen 76-77 as ein van de adjudante van Peter 1ste Driessen.

Hae waas toen lid van de Wippers, ein kwant gezelschap det miër as geregeld in ut Tref te vinde waas en dao hand- en spandeenste verrichte veur alle veurdeurdeilers van ôs eige Tref.

In de jaore daonao wuurt Pum neet miër vermeld op de leejeliés van de Kwas. Op det moment waas d’r nog genne vaste sikkertaris. In ut Jaor 83 wuurt Pum veur de iërste kiër vermeld as aspirantlid en kandidaat sikkertaris.

In det jaor wuurt hae dan auk aangesteld as sikkertaris van ôs gezelschap, vraemp genôg steit hae det jaor neet op zien eige notule van de jaorvergadering as aanwezig.

In de beginjaore zit nog neet gans in ut systeem van Pum det hae naor de vergadering môt kômme en ontbraek hae nog waal ens op de aanwezigheidsliés.

Ut deurt dan auk haos ein jaor veurdet JvD d’n dreij en ut systeem te pakke haet.

Veur de minse die neet bekind zien met ut systeem van de Kwas zien alle aa

fkortinge geheimtaal, maar veur Pum en gans de Kwas vanzelfspraekend.

 Hae is sinds dae tiéd erg aktief beej van alles en nog wat;

 • stelt as sikkertaris de vraoge die dan nog per breef beej um binne kômme, dit kin zien van de zustervereiniginge wies de vraoge van de kerk, hae behandelt ut allemaol en auk nog ens aaf.
 • Is beej iddere oétveuring van ut IDEE (toenmalig IPVG, wat steit veur in plaats van Gerard) betrokke. Zoë speult hae mei in de Revue, is schipbreukeling en is stripfiguur.
 • Is lid van de tourkemissie.
 • Steit op de Ald-pepeerliés.
 • Maar is baovenal Raodslid.

Door de jaore haer nimp hae zien functie as sikkertaris miër en miër serieus, zoë serieus zelfs det zien andere bestuursfunctie as penningmeister beej Quick Boys aaf en toe in ut vaarwater kump. Stelt dan auk veur um insidenteel de vergadering van de Kwas te verplaatse, umdet hae anders neet nao die van Kwiek kin. Zoë versteurd hae auk breve op ut verkiërde breefpepeer.

Vanaaf 1998 wuurt dudelik vermeld det ut bekinde slotwaord in de jaorvergadering geschreve wuurt door Pum. Ein slotwaord wao Pum op zien bekinde wiés ut ganse jaor bekiék van de Kwas, meistal met eine kleine kwinkslaag, wet hae de juuste toëne te rake um ut nog net efkes baeter te doon ut aankômmend jaor, maar auk zeker det weej as gezelschap kritisch naor ôs zelf bliéve kiéke. Natuurlik met eine gooije naobrander!

Nao ein kleine 10 jaor velt Pum weer wat truuk in alde gewoëntes, hae is nimmer present op de aanwezigheidsliéste, maar onderteikent de notule waal?! Steit zelfs naodrökkelik vermeld as niet-aanwezig beej de opheffingsvergadering van ut jubelkomité 3x11 jaor de Kwas, “Hae waas de waeg kwiet!!!!”

Mak in dae zelfde tiéd de euverstap van ein rol beej ut IDEE naor oétbater van ut Artiestekefee.

Weer 11 jaor later kinne weej zegge det Pum beej alle vergaderinge aanwezig is. Dit nette gedraag en toeweiding bringk um daomei op de moeije vermelding det hae dan auk ein vuëlvoud van 11 aan vergaderinge haet beejgewoënd. Gans precies kinne weej ut neet truuk vinde maar 70X11 kump doën in de richting.

De tiéd van internet kump d’r dan aan, de Kwas mak eine euverstap naor de digitaletiéd. Auk Pum as sikkertaris geit dao in mei. Hae vergit aevel neet de leeje die nog gen mailadres hebbe, die blief hae de notule oétdreije en bringk die idddere waek netjes rônd.

Ein opsomming van werkzaamhede die Pum al die jaore belangeloos haet gedaon veur Vastelaovesgezelschap de Kwas. Daobeej opmerkend det de vaste take van eine sikkertaris heejbeej nog neet ens vermeld zien, want vergaet neet det iddere notule van zien hand is, alle oétnuëdiginge aan EHO’s en taegeswoordig de LVV’s verzörg waere door Pum.

Ut belangriékste is toch waal um te vermelde, det Pum zien take in de opvallende anonimiteit haet gedaon, of hae now as lid geteld wuurt vanaaf 1976 of vanaaf 1983 d’r is al miër as 38 jaor binding met Vg. De Kwas, waovan 32 jaor ein bestuursfunctie, waobeej idderein ut vanzelfspraekend vind det Pum det gewoën duit. Zoë kinne weej zegge: “Wie schrijft, die blijft”. En det telt zeker veur Pum. Hae steit lever op de achtergrônd en geneet dan op bescheide aafstand of det now beej de bar is of op de Trap van de kelder beej al die resepsies, as weej um zoele vraoge um mei veuraan te staon zoel hae zegge; Jao, Jao…..

Weej haope dan auk det Pum in lingte van jaore zien funktie nog blief vervölle binne Vastelaovesgezelschap de Kwas. Weej wille dan auk de Ekstra Hoëge Ônderscheiding van Vastelaovesgezelschap de Kwas aan JvD oétreike as bliék van groëte waardering.

 

Oétreiking Ekstra Hoëge Ônderscheiding aan ôzze Eminente Veurzitter d’n Hiér Sander Driessen,

Sander is, as zoon van de toenmalige oétbaters Tiny en Fried van Café/ feestzaal ut Tref, eine gooije bekinde van Vastelaovesgezelschap de Kwas. Aevel gen lid wies det hae in 1996 as adjudant same met kollega adjudant Berthold Lenssen eure Hoëgheid Jan de 1ste (Nabben) assistere. Ut Trio waat in eur regeerperiode zörg veur de iërste verandering die weej hede ten dage nog steeds met vuël plezeer gebroéke: de stamptaofel!!!

Wuurt, nao ut aspirantlidmaatschap as adjudant, lid van ut gezelschap, guëf aan vanwaege studie neet vuul tiéd te hebbe en sluut zich aan beej AZ. Is aevel waal beej alle vergaderinge netjes aanwezig. Auk met de tiéd dae hae neet zoel hebbe velt ut waal mei, hae haet nao ein jaor toch al tiéd um d’r nog ein kemissie beej te doon. Zoë steit hae op de leejeliés as kemissie lid beej AZ maar auk beej KLC. Struimp dan auk nao zien regeerperiode as adjudant door naor de Triobegeleiding.

De aanwezigheid op de vergaderinge en zien expertise meigebrach vanoét zien studies en zien werkzaamhede as accountant make um ein gemekkelikke prooj veur de BOBO’s van ôs Gezelschap. Hae stelt kritische vraoge euver ut betale per accepgiro door bedriéve en kriég dan auk metein de taak um te assistere beej ut via computer gaon werke beej de finansjele administrasie.

Neet vraemp um dan auk te konstatere det Sander 2de penningmeister wuurt. De jaore daonao wuurt allein maar geschreve det Jan Peeters en Sander de finansië good in orde hadde en det telt now auk nog altiéd, al is de penningmeister waal ens gewisseld, Sander helt de vinger in de pap. Is zelfs de tiédelikke vervanger as zien schoënvader as penningmeister behuurlik krank is.

Vanaf 2001 wuurt Sander pas offisjeel eine BOBO. Hilt zich bezig met verzekeringskwesties en begint langzaamaan zien ervaringe in ut bedriéfslaeve oét te rolle euver ôs Gezelschap.

 • Leeje motte miër gemobilisieerd waere um vanzelfspraekend mei te werke aan aktiviteite.
 • Stelt kritische vraoge euver begroëtinge van verschillende kemissies.
 • Stelt ein andere structuur veur van de BOBO vergaderinge.

Stelt zich dan auk kandidaat um 2003 de veurzittershamer euver te gaon neme van (weile) Wieke Piëters. Hae guëf daobeej zelfs aan det hae neet fies is van taegekandidate, die daorop zich maar neet miër kandidaat stelle.

Van te veure wuurt hae al gekaoze as nieje hiërser van Vg. De Kwas as Prins Sander d’n 1ste met zien kwante adjudante Wil en Joep.

Wuurt dan auk glanzriék gekaoze tot nieje eminente veurzitter van ôs gezelschap, in ziene aanvaardingsspeech bluës hae dan auk hoëg van de tore;

Wat môt eine gooije veurzitter kinne,

 • Euverzich hebbe en halde.
 • Representatief zien naor binne en naor boéte ut gezelschap vertaegewaordige.
 • Kinne deligere en optimaal gebroék kinne make van andermans kwaliteite.
 • Vergaderinge kinne lieje.
 • Veuroét kinne kiéke en det kinne vertale in relevante toekômstplannne.
 • Maatschappelike funktie van ôs gezelschap hoëg in ut vaandel wille hebbe.

Dao môste weej as gezelschap ut dan mei doon……

Begint langzaamaan aan organogramme, dudelikke verdeiling in take van verschillende leeje en zörg det euveral checklieste van waere gemak, zoëdet weej niks kinne vergaete en ut ut aankômmende jaor nog baeter kinne doon. Hilt dan auk in de begin jaore van zien veurzitterschap zelf die liéskes beej en vruug geregeld ofdet d’r nog aanvöllinge môtte kômme.

Intern begint ut te laupe wie meneer de veurzitter ut gaer wilt.

Extern wuurt gekeke wao weej staon as gezelschap en bringk Sander stellinge in euver: Spruutjesbal, Optoch in Venlo-zuid, Talenteconcours, Joekskapelle Treffe, alternatief Hofbal, eige zangtalente en Buutkampioenschappe.

Sander wil gaer det de BOBO-vergadering twië kiér per jaor praot euver de toekôms. Weej beginne aan ein  SWOT-analyse op BOBO vergaderinge, projectplan De Kwas in 2010. Oétgebreide veurbereiding met sheets en de lange termién visie van ôs gezelschap.

Blief as veurzitter aangaeve det ut gezelschap zich aan tradisies môt bliéve halde, maar zeker auk veuroét môt bliéve kiéke.

Sander blief de aandach halde op alle kemmissies en stuurt beej wao nuëdig.

Is positiefkritisch naor ôs gezelschap en behartigd middels kritische noëte op euverlegge met de zusterverreiniginge de belange van ôs gezelschap. Langzaamaan verandert die houding en straolt hae oét det weej gruëts meuge zien op ôs gezelschap en vruëg aan leeje um det auk te doon.

Blief zich inzette veur de langtermiénvisie en aan de hand van wederom SWOT- analyse wuurt auk de vergaderstruktuur veranderd, kemissis kriége miër verantwaordelikheid en d’r môt miër euverleg zien ônderling waobeej men neet hoof te wachte op de vergadering. Toch blief de verantwaordelikheid wal ligge beej de Algemeine vergadering, maar vruëg Sander naodrökkelik vertrouwe te hebbe in de kemissieveurzitters, det zeej de juuste beslissinge neme in ut veurdeil van de Kwas.

Stelt beej ut aafslaon van de jaorvergadering van 2010 de vraog of ut organisere van de Boerebroelof niks veur de Kwas zal zien?! De gesprekke aan de bar zien neet van de lôch.

Eine gas jaor later kinne weej zegge det weej dao good aan hebbe gedaon, ut naor boéte toe profilere haet eine enorme greuj gehad, wao metein al die aandachspunte van de veurzitter mei vervöld zien gewaore.

As veurzitter vervölde Sander de rol as börgemeister van ut Boerebroelofsgezelschap van de Kwas en waas in det jaor auk veurzitter van de Boereraod, waomei hae hiel wat kontakte onderhilt met Jocus en andere partieje waomei weej as gezelschap ôs veurdeile mei kinne en kôste doon.

Vanoét VVG Jocus woort hae al bedank veur al zien werkzaamhede veur ôs gezelschap middels ut ontvange van Ridder zilver in de orde van d’n Haan. Weej wille Sander danke met de Ekstra Hoëge Ônderscheiding van Vastelaovesgezelschap de Kwas as bliék van groëte waardering veur al ut werk wat hae haet verzatte en nog steeds duit as eminente veurzitter van ôs gezelschap.