Veilig-Kwaste-Klimaat

Veilig Kwaste Klimaat

Het protocol Veilig Kwaste Klimaat is bedoeld voor de afhandeling van klachten over ongewenst gedrag (zoals ongewenste intimiteiten). Dit protocol geeft handvaten voor de te nemen stappen.

Zoals ook in de gedragsregels beschreven, wordt er in gestimuleerd om in eerste instantie een klacht te bespreken met degene op wie het betrekking heeft. Vaak is een goed gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Dit informele traject beoogt te komen tot een bevredigende oplossing , met voor de melder als doel het ongewenste gedrag te stoppen.

Mocht dit niet lukken zou men zich kunnen wenden tot een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen VG De Kwas. De VCP probeert de klacht helder te krijgen en samen te komen tot verdere strategiebepaling. De klager kan zich altijd laten bijstaan door iemand die zij of hij vertrouwt. Contacten met de VCP zijn strikt vertrouwelijk en er gebeurt niets wat je niet weet en wil. Alleen met toestemming van de klager kan de VCP actie ondernemen, zoals het inzetten van bemiddeling of de klager begeleiden bij het indienen van een klacht.

Is er sprake van een probleem dat verder gaat dan een klacht en mogelijk tot juridische consequenties kan leiden, dan verwijst de VCP de klager, beschuldigde en/of de vereniging naar de hulpverlenende instanties. De VCP heeft hierin eveneens een begeleidende rol en helpt om in dit traject de juiste stappen te zetten.

Om dit proces zorgvuldig te laten verlopen is er in dit protocol ook een klachtenprocedure opgenomen, welke in samenspraak met de klager wordt doorlopen.

Bekijk hier de gedragsregels

Link naar het klachtenformulier

Link naar de klachtenprocedure

Vertrouwenscontactpersonen


Mevr. Mario Alberts
vcp@dekwas.nl

Dhr. Hay Aerts
vcp@dekwas.nl